Algemene Voorwaarden

Ten aanzien van de dienstverlening van IWDF.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van IWDF aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1.    Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1     Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.

1.2.   Aanvraag: een Aanvraag op het Platform of een ander verzoek dat verzonden wordt via het Platform, waarin een aanvraag naar een fiets wordt geplaatst door een Aanvrager.

1.3     Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.

1.4    Dienst: de dienstverlening die door IWDF wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform.

1.5    Gebruiker: de gebruiker die op welke manier dan ook gebruik maakt van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Aanvragers en Fietsdealers.

1.6  Aanvrager: de natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag voor een fiets indient met gebruikmaking van het Platform.

1.7    Fietsdealer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het Platform beschikbaar stelt voor het verkopen van fietsen in de aanvraag van een Aanvrager respectievelijk die reageert op één of meer aanvragen van een Aanvrager. Elke Fietsdealer wordt gezien als zakelijke gebruiker en derhalve zijn, voor zover in deze Algemene Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.

1.8    Reactie: iedere reactie van de Fietsdealer op een Aanvraag, ongeacht de inhoud daarvan.

1.9    Platform: het door IWDF via de website www.ikwildezefiets.nl en subdomeinen aangeboden platform waarop Aanvragers en Fietsdealers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het aankopen van fietsen.

1.10    IWDF:  IWDF, ikwildezefiets.nl,  gevestigd te  Apeldoorn, 7316NJ, van Haeftenpark 15, KvK nummer: 70590974.

Artikel 2.    Algemeen

2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen IWDF en de Gebruiker.

2.2    Op de Diensten die door IWDF aan Fietsdealers worden verleend zijn de specifieke voorwaarden, genaamd “Algemene Voorwaarden IWDF voor Fietsdealer” van toepassing.

2.3    IWDF is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.4    Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen IWDF en de Gebruiker zijn overeengekomen.

2.5    IWDF wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

2.6    Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en IWDF, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.7    Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. IWDF zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3.    Dienstverlening

3.1     IWDF biedt een platform aan waarop Aanvragers en Fietsdealers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het aankopen van een fiets. IWDF heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het Platform of anderszins.

3.2.   IWDF is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen

3.2    IWDF heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform in het Dashboard is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. IWDF draagt voor de inhoud van Reacties en Aanvragen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt IWDF verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Aanvragers en Fietsdealers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de levering van een fiets.
3.3    IWDF biedt de door haar zelf geplaatste informatie op het Platform, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert IWDF niet:
(a)  dat de informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
(b)  dat het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
(c)  dat derden niet het Platform en/of de systemen van IWDF onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4.    Onderhoud

4.1    IWDF is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens IWDF ontstaat. IWDF is niet gehouden om Gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren

Artikel 5.    Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

5.1    De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het indienen van Aanvragen en het geven van Reacties zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.2    Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot Aanvragen en Reacties geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is er mee bekend dat de positionering van Reacties en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

5.3    De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van IWDF niet zal schaden.

5.4    De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
–    materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
–    materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
–    materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van IWDF of derden worden geschonden;
–    materiaal dat naar de mening van IWDF in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
–    materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
–    een Aanvraag of aanvraag die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
–    materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
–    het telefoonnummer en/of adres van de Gebruiker.

5.5    IWDF behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. IWDF behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Aanvragen en Reacties weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

5.6    Overeenkomsten tussen de Aanvrager en de Fietsdealer komen pas tot stand op het moment dat Aanvrager dit uitdrukkelijk aan de Fietsdealer heeft bevestigd. IWDF is bij Overeenkomsten tussen de Aanvrager en de Fietsdealer geen partij. IWDF kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de aanvragen en reacties, de juistheid van de aanvragen en reacties, de bevoegdheid van de Aanvragers om een aanvraag in te dienen en/of de bevoegdheid van Fietsdealers om fietsen te verkopen. Fietsdealer vrijwaart IWDF jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

5.7    Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

5.8    Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 500 (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van IWDF om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

5.9    Het is niet toegestaan op een aanvraag te plaatsen voor een ander doel dan de aankoop van een fietsen.

Artikel 6.    Privacy

6.1    IWDF verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

6.2     Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van IWDF van toepassing.

Artikel 7.    Account

7.1    Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van IWDF dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.

7.2    Een Account wordt pas aangemaakt wanneer IWDF de aanvraag tot het aanmaken van een Account schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd en daarmee heeft aanvaard.

7.3    Ten behoeve van de Account kan een wachtwoord of een unieke url aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord en de unieke url zijn strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart IWDF voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

7.4    IWDF is gerechtigd het wachtwoord ende uniek url aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 8.    Intellectuele eigendomsrechten

8.1    Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe aan IWDF, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd door het plaatsen van Reacties, Aanvragen of anderszins.

8.2     Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van IWDF, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

8.3    De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Aanvragen, aanvragen, referenties en richtprijzen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart IWDF volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 9.    Uitsluiting

9.1     IWDF behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:
– de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
– de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
– de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10.     Overmacht

10.1    IWDF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan IWDF gebruikt maakt.

Artikel 11.     Aansprakelijkheid IWDF

11.1    IWDF is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van IWDF. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van IWDF te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van IWDF wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

11.2     De totale aansprakelijkheid van IWDF kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,00

11.3     Iedere aansprakelijkheid van IWDF voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is IWDF niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 12.    Verwijzingen

13.1     De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. IWDF heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 13.    Beveiliging

13.1     IWDF spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. IWDF legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 14.    Melding van Inbreuk

14.1    Aanvragen en Reacties dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website wordt bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.

14.2    Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op het Platform onrechtmatig is kan hij dit aan IWDF melden via de contactinformatie op het Platform. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal IWDF de melding in behandeling nemen. De melding zal de voor IWDF voor de behandeling daarvan noodzakelijke informatie bevatten en de Gebruiker zal IWDF op eerste verzoek nadere informatie verstrekken. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door IWDF worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker IWDF voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die IWDF lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 15.    Duur en beëindiging

15.1    Elke overeenkomst tussen IWDF en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Aanvrager is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te beëindigen.

15.2     Indien de Gebruiker in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft IWDF het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 16    Geschillen

16.1     Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

16.2     Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Gelderland, Nederland.

Apeldoorn, februari 2019